znak eu msmt

Sdílené zkušenosti projekt MAP I

Super User

Super User

Ovlivňování klimatu školy

Akce projektu MAP I pondělí, 20 březen 2017 14:14

Dne 15. března 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro ZŠ na téma Ovlivňování klimatu školy, kterého se zúčastnilo 10 pedagogů ze 3 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka).

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorem byl Ing. Stanislav Michek, Ph.D. z Ústavu primární a preprimární edukace.

Téma semináře vycházelo z následujících předpokladů:

  1. vnímané sociální vztahy a procesy ve třídě mohou být pro žáky především modelem reálných životních situací v každé další (budoucí, profesní) sociální komunitě, ve které se budou pohybovat;
  2. klima školní třídy je možné zjišťovat a intervenčními zásahy do jisté míry také měnit.

Těžiště spočívalo v práci s metodami zjišťování klimatu školní třídy, interpretacích výsledků z těchto metod a v diskuzi o následných intervencích do klimatu třídy. Účastníci se seznámili s dotazníky vytvořenými v projektu MŠMT Cesta ke kvalitě zaměřených na klima školy: Klima školní třídy, Předcházení problémům v chování žáků, Společenství prvního stupně, Klima učitelského sboru, Interakce učitele a žáků.

Tímto bych Vás chtěla pozvat na seminář s názvem ŠŤASTNÝ RODIČ, ŠŤASTNÁ RODINA, který pořádá RVC Holoubek dne 3.5.2017 v Holicích.

Kurz je zaměřen na tato témata:

  • Ideální nastavení mysli, pro plné využití svého potenciálu,
  • Jak u dětí, toto ideální nastavení mysli budovat,
  • Vyhnout se nástrahám, které nám brání cítit se dobře,
  • Vytvořit své vlastní štěstí - cvičení strom štěstí

Kurz povede Sebastien Martineau (přední evropský odborník na pozitivní psychologii a embodiment) a Marcel Němcová (trenérka, koučka a konzultantka v oblasti sebepoznání, měkkých a manažerských dovedností). Proto si troufám tvrdit, že se jedná o nevšední příležitost.

Sebastien Martineau je jedním z předních odborníků na pozitivní psychologii aplikovanou na byznys v regionu střední a východní Evropy. Je to zkušený psycholog, učitel aikida a manažer britského Ministerstva obrany. Sebastien začal kariéru trenéra v roce 2005 a dnes přináší semináře a workshopy embodied leadershipu do leadership programů v Evropě. V roce 2013 byl Sebastien jedním z prvních studentů Magisterského programu „Pozitivní vedení a strategie“ na IE Business School, jeden z prvních MA celosvětově a první v Evropě, kdo začal trénovat manažery při uplatňování pozitivní psychologie pro vlastní výkon a výkonost jejich podnikání. Sebastien nadále propojuje embodiment a pozitivní psychologii, aby pomohl svým klientům dosáhnout osobní i firemní dokonalosti. Sebastien také pracuje na budování štěstí a pohody s rodinami a jednotlivci.

Účast na semináři je bezplatná. Překlad z AJ zajištěn.

V případě zájmu se prosím registrujte

zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPhhOWEFpZ5CWNw_KRDmGdceM1A-l0unYnX4vHxXTG3ZEYA/viewform?c=0&w=1 

V průběhu února 2017 probíhala ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové série seminářů pro MŠ týkající se nových metod v rámci matematické a čtenářské pregramotnosti. Veškeré avizované metody byly demonstrovány prakticky a účastníci kurzů obdrželi materiály/pomůcky využitelné při práci s dětmi. Seminářů se celkem zúčastnilo 10 pedagogů z 5 MŠ ( z celkových 11 MŠ na území Holicka).

V rámci čtenářské pregramotnosti lektorka Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. přítomným pedagožkám prezentovala vhodné knižní tituly a popsala metody práce s textem v MŠ. V případě matematické pregramotnosti lektorka PhDr. Jana Cachová, Ph.D. přítomným ukázala jak a kde "vidět matematiku kolem sebe" a jak matematickou představivost rozvíjet u předškolních dětí.

Dle reakce přítomných pedagogů byly tyto semináře velmi přínosné a inspirativní, a to právě tím, že vše bylo pojato velmi prakticky a účastníci kurzů obdrželi materiály využitelné při práci s dětmi.

 

V průběhu ledna 2017 probíhala ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové série seminářů pro ZŠ týkající se nových metod v rámci matematické a čtenářské gramotnosti, a to jak pro 1. stupeň, tak i pro 2. stupeň ZŠ. Veškeré avizované metody byly demonstrovány prakticky a účastníci kurzů obdrželi materiály/pomůcky využitelné v hodinách českého jazyka a matematiky. Seminářů se celkem zúčastnilo 31 pedagogů ze 6 ZŠ ( z celkových 8 ZŠ na území Holicka) a 1 gymnázia.

V rámci čtenářské gramotnosti byli přítomní pedagogové seznámeni s novými metodami práce s textem (metody kritického myšlení, čtenářské strategie, vizuální hra s textem). Lektorka Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. je seznámila se současnými četnářskými preferencemi žáků a ukázala novinky v literatuře, které by bylo vhodné zařadit do seznamu doporučené četby.

Lektorka PhDr. Jana Cachová, Ph.D. seznámila přítomné jak rozvíjet matematickou gramotnost na 1. a 2. stupni ZŠ. Představila praktické ukázky úloh a podnětná matematická prostředí využitelná ve výuce. ukázala jak vést žáky ke správnému porozumění matematických úloh, jak rozvíjet jeho zájem a aktivitu.

Dle reakce přítomných pedagogů byly tyto semináře velmi přínosné a inspirativní, a to právě tím, že vše bylo pojato velmi prakticky a účastníci kurzů obdrželi materiály využitelné v jejich vyučovacích hodinách.

Inkluze v MŠ

Akce projektu MAP I pátek, 25 listopad 2016 14:06

V pondělí 21. 11. 2016 proběhl praktický seminář v Rodinném integračním centru v Pradubicích na téma "Inkluze v MŠ".

Workshopu se zúčastnilo 5 pedagogů ze 3 MŠ z území Holicka (z celkových 11 MŠ).

Jako první vystoupila Mgr. Iva Škaloudová, ředitelka Pardubické MŠ Klubíčko, a informovala přítomné o nových postupech týkajících se inkluze dětí v MŠ, zejména úpravou školního vzdělávacího plánu. Poté se nám představila Mgr. Gabriela Hůlová, zástupce integrační školky Lentilka. Ta nás seznámila s chodem integrační školky, jejím ŠVP, komplexním indiviuálním plánem rozvoje a koncepcí školky. Poté nám promítla video s ukázkami práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a pak nás dokonce vzala na obhlídku samotné školky. V posledním bloku dopoledního semináře si vzali slovo zástupci Rodinného integračního centra a informovali nás o službách, které nabízejí jak rodinnám tak i školským zařízením.

Dle reakce přítomných pedagogů byl tento seminář velmi přínosný a inspirativní, a to už jen v tom, že vědí kam se mohou obrátit s prosbou o kolegiální pomoc, v případě že ve své třídě identifikují dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tímto bych Vás ve spolupráci s RVC Holoubek chtěla pozvat na seminář s názvem „Jak podpořit inovativní a podnikatelské myšlení (nejen) u dětí“, který se koná v úterý 22. listopadu 2016 od 15:30 do 20:00 hodin v přednáškové místnosti hotelu ERWIN JUNKER Holice (Pardubická 332, Holice).

Zjistili jsme na základě právě probíhajících rozhovorů s představiteli vzdělávacích zařízení na Holicku, že toto téma je na našich školách neprobádané a pro pedagogy těžko uchopitelné. A shodou okolností RVC Holoubek vám přináší příležitost dozvědět se jak aktivovat potenciál kreativního a inovativního myšlení, slyšet příklady ze zahraničí, naučit se vidět i jiné úhly pohledu, zkrátka načerpat inspiraci od evropské kapacity v oblasti inovací. Tématem semináře je inovativní myšlení. Na základě své zkušenosti profesionálního konzultanta u globálních firem a zároveň pochopení a podporování kreativity studentů lektor vytvořil unikátní soubor praktických aktivit pro podporu inovativního myšlení. Nebude chybět teoretické ukotvení. Účastníci semináře získají vhled do inovativního a kreativního myšlení, podívají se na příklady inovací a odvodí si užitečná pravidla. Cílem semináře je nalézt společné rysy inovací a jejich aplikovatelnost. 

Lektorem je DI(FH) Andreas Rehklau, MBA.

Působí jako kreativní ředitel INNOLABu, který před 10ti lety založil při Univerzitě v Gratzu. INNOLAB pomáhá start-upům vytvářet kreativní modely byznysu a poskytuje firmám profesionální poradenství v oblasti inovací. Ve WOIS INSTITUTE spolupracoval na vývoji nových produktů a modelů podnikání ve firmách (jak BMW, BOSCH, HILTI, SIEMENS). V průběhu celé své profesní dráhy Andreas lektoruje magisterské studenty a řídící pracovníky na několika univerzitách.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte zde: http://zenypro.cz/2016/10/10/seminar-inovativni-mysleni/ 

Inkluze v ZŠ

Akce projektu MAP I pondělí, 24 říjen 2016 14:02

V úterý 18. 10. 2016 od 14:00 hodin proběhl na ZŠ Holice, Holubova workshop s názvem "Inkluze v ZŠ".

Workshopu se zúčastnilo 12 pedagogů ze 4 ZŠ z území Holicka (z celkových 8 ZŠ).

Ředitel pedagogicko-psychologické poradny PaeDr. Bc. Jiří Knoll seznámil přítomné s novými postupy, kterými se PPP řídí od 1.9.2016 a co je od tohoto data vyžadováno od pedagogů. V druhé polovině workshopu PaedDr. Lenka Koubková (speciální pedagog ZŠ Holice, Holubova) informovala jak mají postupovat v případě, že ve své třídě objeví žáka s lehkým mentálním postižením - jak nastavit individuální vzdělávací plán, kde získat učebnice, apod.

V pondělí 27.6.2016 od 14:00 hodin proběhl na MěÚ v Holicích seminář s názvem "Dotace pro MŠ a ZŠ přes šablony".

Semináře se zúčastnilo 12 zástupců škol (z celkový 18 škol na území ORP Holice). Ředitelka MAS Holicko přítomné seznámila s podmínkami dotační výzvy OP VVV č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Jednalo se zejména o informace týkající se rozpočtu projektu, podporovaných aktivit (personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování předchodu dětí z MŠ do ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity a spolupráce s rodiči žáků), harmonogramu projektu, podání žádosti, apod. Více viz přiložená prezentace, případně veškeré informace týkající se výzvy jsou ke stažení zde.

 

Zde jsou kontakty na zaměstnance MAS, kteří Vám pomohou se sestavováním žádosti o podporu a následnou realizací projektu:

  • Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Ing. Vendula Maříková, tel.: 604 798 433, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Strana 2 z 2

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat