znak eu msmt

Zprávy z jednání řídícího výboru

Super User

Super User

Dne 30. května 2017 jsme se v rámci MAPu pro SO ORP Holice zorganizovali exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci. Zúčastnilo se celkem 12 pedagogů ze 3 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka).

Cílem exkurze bylo zjistit jaké jsou možnosti při zvyšování zájmu u žáků ZŠ o polytechnické vzdělávání. Pevnost poznání je totiž naším nejbližším science centrem poskytujícím neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.

Účastníci se nejprve seznámili se samotnými expozicemi - Věda v pevnosti, Rozum v hrsti, Živá voda a Světlo a tma. Poté se nás ujal projektový ředitel Jakub Ráliš, který nás informoval o podmínkách vzniku a samotném fungování science centra. Jednotliví lektoři (garanti) nás seznámili se vzdělávacími programy, které zde mohou školy navštívit. Případně, že je možné ušít vzdělávací program na míru každé škole. Nakonec jsme navštívili i planetárium a shlédli film s názvem "Neuvěřitelný vesmír".

Dle reakce přítomných byla tato exkurze velice dobrým tipem pro školní výlety se žáky ZŠ, ale i MŠ, kde se žáci (děti) dozví nenásilným způsobem něco o historii česka, přírodě, lidském těle nebo i o fyzikálních jevech. Zde se žáci totiž nemusí učit vzorečky, ale přímo na vlastní oči uvidí a otestují, jak co funguje.

Dne 23. května 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář s názvem "ADHD - porucha, která zasahuje do celého života dítěte", kterého se zúčastnilo 18 pedagogů z 5 MŠ (z celkových 11 MŠ na území Holicka) a 3 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka).

Lektorkou byla zkušená speciální pedagožka Mgr. Zdeňka Matoušková z Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích, která přítomým vysvětlila jaké jsou příznaky ADHD a jak pracovat s dětmi, které touto poruchou trpí. Dle reakce přítomných pedagogů byl tento seminář velmi přínosný. A to právě díky diskusím nad konkrétními příklady z praxe.

Dne 10. května 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář s názvem "Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině", kterého se zúčastnilo 8 pedagogů z MŠ a ZŠ na území Holicka.

Lektorkou byla zkušená psychoterepeutka Mgr. Karla Maříková, která přítomné seznámila s nástroji a technikami efektivní komunikace. Nacvičila s nimi, čím začít a čím ukončit profesionálně vedený konstruktivní rozhovor a jak ho strukturovat. Přítomní pedagogové se také dozvěděli, co platí na rozrušeného nebo rozčileného rodiče, jak se jím nenechat vyvést z míry a čeho se raději vyvarovat.

Dne 3. května 2017 jsme se v rámci MAPu pro SO ORP Holice zorganizovali exkurzi do ZŠ Kunratice pro partnery MAP. Zúčastnilo se celkem 18 pedagogů ze 4 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka).

Tato základní škola je modelovou školou projektu "Pomáháme školám k úspěchu", který již několik let patří k nejvýznamnějším aktivitám v oblasti vzdělávání v České republice. Pedagogové ZŠ Kunratice se od roku 2007 zabývají metodami aktivního učení, cíleným plánováním, rozvojem dovedností klíčových kompetencí a v poslední době zejména rozvojem gramotností žáků. Ve své práci dosahují velmi dobrých výsledků a to i vzhledem k tomu, že došlo ke změně školní kultury, která vychází z týmové spolupráce učitelů, ze společného plánování – společného učení – společné vyhodnocování dopadů učení na žáky (3xS).

Cílem absolvovaného vzdělávacího programu bylo umožnit účastníkům zažít metody aktivního učení, sledovat využívání modelu 3xS, aktivně se zapojit do vyhodnocování dopadů učení a rozpoznávání na důkazech učení, že učení proběhlo. Účastník zároveň získá teoretický vhled do problematiky vlastní výuky žáka dle svých potřeb (např. využívání popisného jazyka, problematika stanovování vyučovacích cílů, práce s důkazy o učení, formativní hodnocení, apod.).

Dílničky

Akce projektu MAP I čtvrtek, 04 květen 2017 14:25

Dne 26. dubna 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro MŠ a 1. stupeň ZŠ na téma Dílničky, kterého se zúčastnilo 10 pedagogů z území Holicka.

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorkou byla RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. z Katedry fyziky.

Pracovní dílna byla zaměřená na výrobu zábavných mechanických hraček a netradičních hudebních nástrojů, rozvíjení motorických dovedností u dětí a zajímavé využití odpadových materiálů.

V dubnu 2017 proběhla v rámci realizace MAP SO ORP Holice serie seminářů pro ZŠ na téma Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, kterého se zúčastnilo 17 pedagogů ze 4 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka) a z gymnázia.

Tyto semináře proběhly ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorkou byla Mgr. Olga Vraštilová, M.A. z Katedry anglického jazyka a literatury.

Seminář nabídl učitelům techniky a typy aktivit metody CLIL a jazykové propedeutiky pro žáky 1. a 2 stupně ZŠ. Učitelé si prakticky vyzkoušeli, jak si připravit hodinu jiného předmětu v angličtině (výběr/adaptaci/přípravu textu, typy aktivit, hodnocení). Součástí semináře byly také práce s příkladovými materiály, které si učitelé odnesli do vlastní praxe.

Dne 18. dubna 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro ředitele MŠ a ZŠ na téma Manažerské schopnosti ředitelů škol, kterého se zúčastnilo 5 pedagogů ze 3 ZŠ a 1 MŠ.

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorem byl Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. z Katedry pedagogiky a psychologie.

Seminář byl zaměřen na aplikaci obecnějších manažerských postupů na řízení školy jako instituce, která vykazuje z hlediska řízení ze své podstaty řadu zvláštností a úskalí. Pozornost byla věnována osobnosti ředitele a rozboru mnoha rolí, které musí zvládat, ačkoliv jsou často nesnadno slučitelné. Důraz byl také kladen na pojetí řízení s charakteristikou profesionality, autentičnosti a efektivnosti.

Dne 12. dubna 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro MŠ a 1. stupeň ZŠ na téma Jednoduché fyzikální experimenty pro děti, kterého se zúčastnilo 8 pedagogů z 1 MŠ a 3 ZŠ.

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorkou byla RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. z Katedry fyziky.

Praktický seminář byl zaměřený na jednoduché fyzikální experimenty vhodné pro děti MŠ a mladšího školního věku (všichni účastníci si vyzkoušeli pokusy sami), praktické ukázky využitelné v přírodovědné výuce, náměty na rozvíjení motorických dovedností u dětí a podporu přirozeného zájmu dětí o přírodní vědy.

Využití ICT ve výuce ZŠ

Akce projektu MAP I pondělí, 10 duben 2017 14:18

V březnu a dubnu 2017 proběhla v rámci realizace MAP SO ORP Holice serie seminářů pro ZŠ na téma Využití ICT ve výuce ZŠ, kterého se zúčastnilo 21 pedagogů z 3 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka) a z gymnázia.

Tyto semináře proběhly ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektory byli Doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. a Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Semináře byly zaměřeny na stručný úvod do problematiky digitální gramotnosti (co může být obsahem pojmu). Dále pak na představení možností využití ICT v práci učitele 1. a 2. stupně základní školy (v přípravě na výuku, v rámci administrativních prací a ve vlastní výuce).

V rámci semináře si účastníci mohli přímo vyzkoušet práci s vybranými nástroji či aplikacemi (G Suite - dříve Google Apps; Kahoot - multiplatformní nástroj na získávání reakcí žáků, tzv. „odpovídač“; Quizlet - platforma pro ukládání obsahu formou kartiček a generaci her, „kartičkárna“; tvorba komiksů na počítači; Plickers - „hlasovátko“).

Dne 22. března 2017 proběhnul v rámci realizace MAP SO ORP Holice seminář pro vedoucí pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ na téma Rozvoj hodnotících dovedností vedoucích pedagogických pracovníků, kterého se zúčastnilo 13 pedagogů z 5 ZŠ (z celkových 8 ZŠ na území Holicka) a z 6 MŠ (z celkových 11 na území Holicka).

Tento seminář proběhnul ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové, kdy lektorem byl Ing. Stanislav Michek, Ph.D. z Ústavu primární a preprimární edukace.

Téma semináře vycházelo z následujících předpokladů:

  1. organizace může dosáhnout svých vizí, strategických cílůpouze za předpokladu, že vhodně přistupuje k tomu nejcennějšímu co má - ke svým lidem;
  2. součástí vedení personálních činností je hodnocení výkonu, tj. činnost, která poskytuje pravidelné informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho potencionálu a budoucích potřebách včetně hledání cest ke zlepšení;
  3. vhodně nastavený hodnotící systém pracovníků napomáhá jejich rozvoji a má přínos i pro výsledky dětí a žáků.

Účastníci se seznámili s praktickými hodnotícími nástroji pro učitele a vedoucí pedagogické pracovníky vytvořenými v projektu Cesta ke kvalitě: Rámec profesních kvalit učitele, Profesní portfolio učitele, 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení školy, hospitační arch Učíme děti učit se, dotazník Interakce učitele a žáků.

Během semináře byly probírány systémy hodnocení pedagogů na školách a byly diskutovány jejich úpravy tak, aby systémy hodnocení byly zaměřené na profesní rozvoj učitele. Prostor byl také věnován rozvoji manažerských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků vést přínosný hodnotící rozhovor.

 Seminář vychází z předpokladů:

a)      organizace může dosáhnout svých vizí, strategických cílů pouze za předpokladu, že vhodně přistupuje k tomu nejcennějšímu, co má – ke svým lidem;

b)      součásti vedení personálních činností je hodnocení výkonu, tj. činnost, která poskytuje pravidelné informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho potencionálu a budoucích potřebách včetně hledání cest ke zlepšení;

c)       vhodně nastavený hodnotící systém pracovníků napomáhá jejich rozvoji a má přínos i pro výsledky dětí a žáků. 

Strana 1 z 2

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat