znak eu msmt

Projekt MAP I

Název projektu: Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice

Zkrácený název projektu: MAP I Holicko

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000033

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.

Partner projektu: Město Holice

Období realizace: 1. 6. 2016 - 31. 11. 2017

Celkové výdaje projektu: 1.344.527,98 Kč

Celková dotace projektu: 1.344.527,98 Kč

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a investiční priority 68 -  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné sekundárnímu vzdělávání.

POPIS PROJEKTU A JEHO VÝSLEDKŮ

Popis projektu: 

Předmětem projektu je vytvoření oficiálního partnerství aktérů ovlivňujících vzdělávání na území SO ORP Holice (školy, školská zařízení, zřizovatelé, NNO, rodiče dětí, apod.). Spolupráce bude spočívat ve společném informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místních problémů a potřeb. To ve výsledku povede k efektivnějšímu řízení škol a zvýšení kvality výuky na Holicku. Výstupy projektu budou také dlouhodobý strategický dokument a roční akční plán, jež vzniknou komunitním plánováním.

Cíl projektu:  

Hlavním cílem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace a spolupráce mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území SO ORP Holice (školy, zřizovatelé, ostatní školská zařízení, NNO, rodiče dětí, apod.). Tato spolupráce bude spočívat především ve společném informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb. Což ve výsledku povede k efektivnějšímu řízení škol či vzdělávacích programů díky výměně zkušeností, ke zvýšení kvality výuky, dále také ke spolupráci v rámci vzdělávacích programů, vzniku společných vzdělávacích projektů apod. Rovněž se nabízí spolupráce při zajišťování mimoškolních aktivit a zájmových činností mezi školami, DDM, ZUŠ a případně dalšími zařízeními volnočasového vzdělávání, spolu s rozšířením jejich nabídky.

Cílem je také zapojit zřizovatele do rozhodování o rozvoji vzdělávací soustavy. A to právě tím, že se budou pravidelně setkávat nejen mezi sebou, ale i s řediteli škol a ostatními aktéry a budou společně řešit své problémy a potřeby a tím si předávat dobrou praxi. Naší snahou bude také do rozhodování zapojit i rodiče žáků, čímž se zvýší jejich důvěra v kvalitu škol na Holicku.

Dalším cílem je v rámci výše uvedeného společného setkávání a rozhodování vytvořit dlouhodobý plán rozvoje vzdělávací soustavy na Holicku. Tento strategický dokument vznikne na základě dodržování principů komunitně řízeného plánování, tj. že bude odrážet vůli a potřeby všech aktérů, kteří mohou ovlivnit vzdělávání na území SO ORP Holice (školy, zřizovatelé, ostatní školská zařízení, NNO, rodiče dětí, apod.).

Výstupy projektu:

Díky realizaci projektu dojde k vytvoření funkčního partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území SO ORP Holice (školy, zřizovatelé, ostatní školská zařízení, NNO, rodiče dětí, apod.). To povede k efektivnějšímu řízení škol či vzdělávacích programů díky výměně zkušeností, ke zvýšení kvality výuky, dále také ke spolupráci v rámci vzdělávacích programů, vzniku společných vzdělávacích projektů apod. Vzniklé partnerství napomůže i vyhledání a podpoře místních lídrů a odborníků ve vzdělávání. V rámci projektu budou do rozhodování a řízení zapojeni i zřizovatelé škol, kteří tuto činnost doposud nechávali na ředitelích škol.

Dalším očekávaným výstupem projektu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky na území SO ORP Holice, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Navržené aktivity budou zahrnovat jak jednoduché aktivity, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé, tak i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných operačních programů.

Hledat