znak eu msmt

Strategický dokument, výstupy MAP I

Výstupní dokumenty z realizace projektu MAP I

Místní akční plán je strategický dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část (zejména metaanalýza stávajících dokumentů, analýza vyvolaná plánováním specifických témat, zjišťování a analýza problému za široké účasti cílových skupin), strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit).

Strategická část (Strategický rámec MAP) je důsledně tvořena s maximálním zapojením cílových skupin vzdělávání v regionu. Strategický rámec MAP musí vycházet z priorit stanovených na základě SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí, analýz problémů, které vyplynou nejen z analytické části, ale zejména z pečlivé a široké analýzy problémů vzdělávání v regionu za účasti všech klíčových zájmových skupin (rodiče, učitelé, lídři, ředitelé, vzdělávací subjekty, zřizovatelé), které jsou identifikovány a je maximálně vyvinuta snaha o jejich zapojení. Strategický rámec MAP je dokument, který musí být vytvořen s nejvyšší možnou mírou zapojování cílových skupin a aktérů s ohledem na data a výstupy dotazníků a vlastních šetření definovat vizi, priority a cíle rozvoje vzdělávání dle všeobecné struktury metody strategického plánování.

Analytická část MAP

Analytická část vychází z již existujících dat pro území (data ČSÚ, ČŠI, MŠMT, jiné strategické dokumenty, dotazník pro agregované MAP, výstupy ze školních plánů, apod.). Cílem je interpretace stávajících známých dat a nalezení shody na klíčových prioritních oblastech.

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP vychází z participativního procesu určování problémů, priorit a cílů v postupu strategického plánování MAP a je aktuálním zkráceným výtahem pro účely posouzení souladu projektových záměrů s prioritami MAP vzešlých z procesu dohody o prioritách. Je vždy aktuálně schválen Řídícím výborem MAP. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investiční části, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného SR MAP.

Finální verze strategického rámce MAP (VERZE 3)

Implementační část MAP

V implementační části je popsána struktura partnerství MAP, činnosti zřízených orgánů, jejich úkoly, povinnosti a odpovědnosti. Jsou zde zapsány způsoby a procesy zapojení veřejnosti do tvorby MAP. Dále je zde uvedeno jak bude probíhat monitoring, vyhodnocování a případná aktualizace MAP.

Akční plán MAP

Akční plán vychází ze strategického rámce MAP. Jeho cílem je určit jakými konkrétními kroky a projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve Startegickém rámci MAP. Akční plán se zpracovává vždy na následující kalendářní rok.

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Jsme na sociálních sítích

Hledat