znak eu msmt

Strategický dokument, výstupy MAP I

Výstupní dokumenty z realizace projektu MAP I

Místní akční plán je strategický dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část (zejména metaanalýza stávajících dokumentů, analýza vyvolaná plánováním specifických témat, zjišťování a analýza problému za široké účasti cílových skupin), strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční plán aktivit).

Strategická část (Strategický rámec MAP) je důsledně tvořena s maximálním zapojením cílových skupin vzdělávání v regionu. Strategický rámec MAP musí vycházet z priorit stanovených na základě SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí, analýz problémů, které vyplynou nejen z analytické části, ale zejména z pečlivé a široké analýzy problémů vzdělávání v regionu za účasti všech klíčových zájmových skupin (rodiče, učitelé, lídři, ředitelé, vzdělávací subjekty, zřizovatelé), které jsou identifikovány a je maximálně vyvinuta snaha o jejich zapojení. Strategický rámec MAP je dokument, který musí být vytvořen s nejvyšší možnou mírou zapojování cílových skupin a aktérů s ohledem na data a výstupy dotazníků a vlastních šetření definovat vizi, priority a cíle rozvoje vzdělávání dle všeobecné struktury metody strategického plánování.

Analytická část MAP

Analytická část vychází z již existujících dat pro území (data ČSÚ, ČŠI, MŠMT, jiné strategické dokumenty, dotazník pro agregované MAP, výstupy ze školních plánů, apod.). Cílem je interpretace stávajících známých dat a nalezení shody na klíčových prioritních oblastech.

Pracovní verze analýzy MAP

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP vychází z participativního procesu určování problémů, priorit a cílů v postupu strategického plánování MAP a je aktuálním zkráceným výtahem pro účely posouzení souladu projektových záměrů s prioritami MAP vzešlých z procesu dohody o prioritách. Je vždy aktuálně schválen Řídícím výborem MAP. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investiční části, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného SR MAP.

2. Pracovní verze strategického rámce MAP
Výchozí strategický rámec MAP
Pracovní verze strategického rámce MAP

Implementační část MAP

V implementační části je popsána struktura partnerství MAP, činnosti zřízených orgánů, jejich úkoly, povinnosti a odpovědnosti. Jsou zde zapsány způsoby a procesy zapojení veřejnosti do tvorby MAP. Dále je zde uvedeno jak bude probíhat monitoring, vyhodnocování a případná aktualizace MAP.

Pracovní verze IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI MAP

Akční plán MAP

Akční plán vychází ze strategického rámce MAP. Jeho cílem je určit jakými konkrétními kroky a projekty budou naplňovány příslušné cíle uvedené ve Startegickém rámci MAP. Akční plán se zpracovává vždy na následující kalendářní rok.

Pracovní verze Akčního plánu MAP
logo_mas_bottom.png

Holubova 1, 534 14 Holice

IČ:275 11 448

Datová schránka: 8ueebbq

E-mail: mas@holicko.cz
Web: www.holicko.cz

Jsme na sociálních sítích

Search