znak eu msmt

Klíčové aktivity projektu MAP II

Klíčová aktivita č. 4 Implementace

V rámci této aktivity bude realizováno:

 • Vzděláváni pedagogických pracovníků působící v předškolním vzdělávání formou workshopů, sdílení zkušeností, exkurzemi, návštěvou předškolních zařízení apod. Témata, formy vzdělávání a lektory budou navrhovat pracovní skupiny.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol formou workshopů, návštěvou zařízení základního vzdělávání a sdílení zkušeností s dalšími pedagogickými pracovníky, exkurze v rámci polytechnického vzdělávání, ukázkové hodiny, apod. Témata, formy vzdělávání a lektory budou navrhovat pracovní skupiny.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků na témata
 • Podpora výuky matematické (pre)gramotnosti, polytechnického vzdělávání, přírodních a technických věd. Nové metody pro individualizaci výuky. Tyto aktivity budou realizovány účastí dětí a pedagogů v programech např. Centrálních polytechnických dílen v PA a HK (CPD) nebo obdobných zařízeních vzhledem k tomu, že centra v PA a HK jsou ve fázi přípravy realizace projektu.
 •  Pilotní hodiny tandemové výuky učitelů angličtiny a rodilých mluvčích (lektorů anglického jazyka. Pilotní ověření tandemové výuky jazyků bude probíhat na každé zapojené škole na 1. a 2. stupni ve vybraném ročníku.
 • Realizační tým zajistí pro žáky, kariérové poradce, pedagogy a rodiče návštěvu ve firmách v Hradecko-pardubické aglomeraci, především ve významných firmách v ORP Holice.
 • Spolupráce škol – informační setkání ředitelů mateřských, základních a středních škol.
 • Exkurze zástupců ZŠ v malotřídních ZŠ a ZUŠ.
 • Spolupráce škol s DD Holice.
 • Spolupráce ZUŠ s MŠ a 1. stupněm ZŠ – pořádání tanečního vystoupení či výchovného koncertu, výtvarných dílen pro pedagogy, žáky a děti MŠ a 1. stupeň ZŠ.
 • Spolupráce škol s knihovnami ve větších městech (např. Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Krajská/Univerzitní knihovna Pardubice). Aktivita je určena pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
 • V rámci aktivity Spolupráce škol budou uspořádány soutěže pro žáky základních škol a víceletého gymnázia.
 • V rámci aktivity zpracuje realizační tým seznam poskytovatelů vzdělávacích služeb na území ORP Holice, který umístí na webové stránky projektu a zveřejní ostatním subjektům pro zveřejnění na jejich webových stránkách.
 • Podpora občanských a sociálních kompetencí ve školách - V rámci aktivity bude podporováno založení, prohloubení a zkvalitnění práce školních parlamentů v ZŠ.
 • V rámci aktivity bude ve spolupráci ZŠ a SŠ uspořádána osvětová aktivita v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Bude se jednat např. o jednorázovou přednášku/besedu odborníka pro rodiče, děti, pedagogické i nepedagogické pracovníky, apod.
 • Podpora občanských a sociálních kompetencí ve školách - Budou realizovány exkurze pro pedagogické pracovníky, koordinátory školních paramentů, členy školních parlamentů a ostatní žáky škol do významných institucí parlamentní demokracie a památná míst české historie.Dále bude realizována mimoškolní aktivita zaměřena na životní prostředí a ochranu přírody zejména pro MŠ a 1. stupně ZŠ.
 • Individuální podpora pedagogických pracovníků - V rámci podpory pedagogických pracovníků budou probíhat individuální setkání a setkání pracovních týmů školy.

 

Hledat